Αναρτήθηκε από: deyaer | 19 Μαρτίου, 2013

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ…

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Α01-01 ΝΕΑ ΣΥΝΔ ΥΔΡ ENTOS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Α01-02 ΝΕΑ ΣΥΝΔ ΥΔΡ EKTOS (ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ: Α21 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΥΜ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ Α25 ΔΗΛ ΥΜ ΜΕΤΑΦ ΑΝΤΙΚΑΤ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ Α26- ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΜ

ΠΑΛΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

000 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KENO

Α00-01 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ KENO

Α00-02 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΥΔΡΟΔ KENO

Α00-03 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΔΥΝ ΥΔΡ KENO

Α00-04 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΥΝ ΥΔΡ KENO

Α00-05 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΥΔΡΟΔ BYTIO KENO

Α00-06 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔ ΤΟΥΡΙΣΤ KENO

Α01-01 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ENTOS

Α01-02 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗEKTOS

Α01-04 ΕΠΙΠΛ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΝΟ ΑΛΛΑΓ ΙΔ

Α02-01 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ KENO

Α03-01 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ KENO

Α04-01 ΕΠΑΝΑΣΥΝΔ KENO

Α04-02 ΕΠΑΝΑΣΕΣΗ- ΟΦΕΙΛΕΣ KENO

Α21 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΥΜ KENO

Α23 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO

α24 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO

Α25 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO

Α26- ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO

Α50 ΠΡΒΛ ΠΑΡΟΧΗΣ KENO

Α55 ΠΡΒΛ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΧ KENO

Α60 ΠΡΒΛ ΦΡΕΑΤ KENO

Α65 ΠΡΒΛ ΦΡΕΑΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ KENO

Α70 ΠΡΒΛ ΒΑΝΑΣ KENO

Α90 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ KENO

Α91 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ KENO

Α92 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ KENO

Α93 ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ KENO

Α94 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ KENO

Advertisements

Kατηγορίες