Αναρτήθηκε από: deyaer | 13 Ιουνίου, 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

     Κρανίδι,  13-06-2013
  Αρ. Πρωτ:  1312

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

προκηρύσσει την επανάληψη

του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία

 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

Προϋπολογισμού: 104.400,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 128.412,00€ με Φ.Π.Α.

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αυτή αφορά τις εργασίες για τη λειτουργία, έλεγχο, ρύθμιση, συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και παρακολούθησης των Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου, Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης και αντλιοστασίων των δικτύου αποχέτευσης των παραπάνω εγκαταστάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και κοινοπραξίες που θα διαθέτουν για την εκτέλεση της εργασίας:

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Ένα (1) μηχανολόγο μηχανικό ή χημικό μηχανικό με τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρίας σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Ένα (1) τεχνικό ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων ή ηλεκτρολόγο μηχανικό με τουλάχιστον τρία έτη εμπειρίας σε συντήρηση ή και επισκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή με τουλάχιστον τρία έτη εμπειρίας σε επισκευές αντλιών και των κινητήρων και ηλεκτρολογικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Τέσσερις (4) στο σύνολο εργάτες, (1 εργάτης βοηθός ηλεκτρολόγου και 3 εργάτες λειτουργίας των Ε.Ε.Λ.)

Σύμφωνα με τη διακήρυξη 1072/20-05-2013 και την περίληψη της διακήρυξης 1076/21-05-2013 η επανάληψη του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 18 Ιουνίου 2013 (18-06-13), ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00π.μ. και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:30π.μ. με τους ίδιους όρους. Σε αυτή την ημερομηνία μπορούν να λάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν και νέοι ενδιαφερόμενοι.

Η διακήρυξη, τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται στα γραφεία της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., Κρανίδι, Τ.Κ.21300, τηλ.:2754029099, 2754021333. (αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννα Μερεμέτη).

Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται με αποστολή σχετικής αίτησης στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (με πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων) και την καταβολή του ποσού των 30,00€ (τριάντα ευρώ).

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 2.088,00€.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 89/2013,

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 95/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Αγγελική Αλεβίζου

Σ14 ΑΔΣ95_ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΕΛ οε_ ΒΕΖΙΟΡ3Θ-ΜΩ2-signed

Σ14 ΑΔΣ95_ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΕΛ_ ΒΕΖΙΟΡ3Θ-ΘΛΤ-signed

Advertisements

Kατηγορίες