Αναρτήθηκε από: deyaer | 10 Σεπτεμβρίου, 2013

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΖΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Αρ. Πρωτ:  1998/25-09-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΖΑ»

Προϋπολογισμού: 48.462,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (από ίδιους πόρους) και αναλύεται ως εξής: Δαπάνη Εργασιών 29.011,11€, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 5.222,00€, Απρόβλεπτα                          5.134,97€, Αναθεώρηση 31,92€ και Φ.Π.Α. 9.062,00€.

Η διακήρυξη αυτή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την ανόρυξη υδρογεώτρησης σε βάθος 150±20m. (Διάμετρος Φ15½’’ γεώτρησης και σωλήνωση Φ8 5/8’’), στη θέση Καμάριζα, στο Ηλιόκαστρο, Δ.Ε. Ερμιόνης, Δήμος Ερμιονίδας, Νομός Αργολίδας, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου εξήντα (60) ημέρες.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Παρασκευή, 04/10/2013 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., στον Αγ. Παντελεήμονα, Μπαρδούνια, Κρανιδίου. Ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία ή αν δεν κατατεθεί καμιά προσφορά ή αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα διενεργηθεί την Παρασκευή, 11-10-2013, ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να λάβουν τεύχη και να συμμετάσχουν και νέοι ενδιαφερόμενοι.

Τα συμβατικά τεύχη διατίθενται γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., στον Αγ. Παντελεήμονα, Μπαρδούνια, Κρανιδίου, Πληροφορίες: Μερεμέτη Ιωάννα, τηλ.:2754022972, μέχρι και την Πέμπτη, 03-10-2013, καταβάλλοντας το ποσό των 10,00€.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας «ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ»..

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και το κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του ποσού των 788,00€, με χρόνο ισχύς έξι (6) μήνες και 30 ημέρες, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την 04/05/2014.

Η ΤΕ 11/2013 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 122/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 141/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Αγγελική Αλεβίζου

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ:

01– 2013 ΤΕ126_ 02 ΤΠ

02– 05- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2013ΤΕ126

03– 02- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2013ΤΕ126-11

04– 21- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2013ΤΕ126

05– 55- ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ 2013ΤΕ126

06– 2013 ΤΕ126_ 01 ΕΣΥ

07– 11- ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2013ΤΕ126

08– 130925- ΑΠ1997_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡ ΗΛΙΟΚ ΤΕ126 PDF

Advertisements

Kατηγορίες