Αναρτήθηκε από: deyaer | 13 Δεκέμβριος, 2013

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση 156/2013 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕΡ, αποφασίστηκε ότι:

Ι. Εγκρίνει το πρακτικό 2474/09-12-2013 της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.

II.  Απορρίπτει την ένσταση της KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 2450/05-12-2013 για τυπικούς λόγους αφού δεν προβλέπεται «ένσταση- υπόμνημα- αίτηση θεραπείας» κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού «Συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση της λυματολάσπης των Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» ούτε από το ΠΔ28/80, ούτε από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΙΙΙ. Ο αυριανός διαγωνισμός θα διεξαχθεί αύριο κανονικά, σύμφωνα με την 2430/03-12-2013 διακήρυξη και τις διευκρινήσεις της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

131209- ΑΠ2474_ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ KAFSIS

Σ27 – ΑΔΣ156_ ΕΝΣΤΑΣΗ KAFSIS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ_ ΒΛΓΩΟΡ3Θ-ΗΞΟ-signed

131210- ΑΠ2486_ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΔd ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

Advertisements

Kατηγορίες