Αναρτήθηκε από: deyaer | 24 Δεκέμβριος, 2013

ΝΕΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

Μετά την πραγματοποίηση του διαγωνισμού της 10ης Δεκεμβρίου και 17ης Δεκεμβρίου, χωρίς ανάδειξη μειοδότη:

 

Δ.Ε.Υ.Α.

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

     Κρανίδι,  23-12-2013
  Αρ. Πρωτ:  2698

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εργασία

 «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

Προϋπολογισμού: 59.040,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 72.619,20€ με Φ.Π.Α.

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αυτή αφορά τις εργασίες για τη ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και κοινοπραξίες που νομιμοποιούνται για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 7 Ιανουαρίου 2014 (07-01-14), ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00π.μ. και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:30π.μ., με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή κατά τη διεξαγωγή του δεν αναδειχθεί μειοδότης θα επαναληφθεί την 14 Ιανουαρίου 2014 (14-01-14), ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00π.μ. και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:30π.μ. με τους ίδιους όρους. Στις νέες ημερομηνίες μπορούν να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σε αυτόν και νέοι ενδιαφερόμενοι.

Η διακήρυξη, τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται στα γραφεία της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., Κρανίδι, Τ.Κ.21300, τηλ.:2754022945, 2754022972.

Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται με αποστολή σχετικής αίτησης στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (με πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων) και την καταβολή του ποσού των 10,00€ (δέκα ευρώ).

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.190,00€.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες ή 500 τόνους λυματολάσπης και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 160/20-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

 

Αγγελική Αλεβίζου

131223- ΑΠ2698_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜ ΤΕ158_ ΒΛΓΦΟΡ3Θ-ΔΕΤ-signed

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ prosf

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ

131223- ΑΠ2697_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΕ158

131029- ΤΕ158_ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 61-03-70-00 ΣΥ

131029- ΤΕ158_ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 61-03-70-00 ΤΤΔ

131029- ΤΕ158_ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 61-03-70-00 ΠΡΟΥΠ

 

 

Advertisements

Responses

  1. […] https://deyaer.wordpress.com/2013/12/24 […]


Kατηγορίες