Αναρτήθηκε από: deyaer | 12 Φεβρουαρίου, 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ «ΜΙΛΙΝΤΡΑ» ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Κρανίδι 11-02-2016

Αριθ. Πρωτ. 427

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΙΛΙΝΤΡΑ» ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις:

 • Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
 • Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
 • Το Ν.3852/2010
 • Την 210/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

β) Την αναγκαιότητα μίσθωσης ενός (1) αγροτεμαχίου με γεώτρηση προκειμένου να καλυφθούν  οι υδρευτικές ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου και να εξασφαλίσει η αδιάλειπτη ποσοτική παροχή νερού, τόσο προς τους Δημότες όσο και προς τους παραθεριστές δεδομένου ότι ο Δήμος μας είναι τουριστικός και δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών και επίσης όλων όσων αναφέρονται παρακάτω:

 • Τη αύξηση του πληθυσμού στην Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου.
 • Την πολύ μεγάλη προσέλευση τουριστών και επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο.
 • Την πληρότητα των ξενοδοχείων της περιοχής.
 • Την εγκατάσταση νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην περιοχή.

γ) Το γεγονός ότι οι ήδη υπάρχουσες δημοτικές υδρευτικές γεωτρήσεις δεν επαρκούν για τις υδρευτικές ανάγκες των δημοτών και ενόψει της θερινής περιόδου ο Δήμος μας θα πρέπει να προβεί σε μίσθωση ιδιωτικών υδρευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης.

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση  γεώτρησης ως εξής:

Στη Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου, στην περιοχή «Μιλίντρα» ως εγγύτερη προς την εξυπηρέτηση περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου.

Άρθρο 1: Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του Π.Δ. 270/1981:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και θα περιλαμβάνουν:

 1. Αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα αναφέρεται η θέση της γεώτρησης καθώς και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά της (θα διατίθεται πρότυπο από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.).
 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας αγροτεμαχίου.
 3. Άδεια χρήσης νερού γεώτρησης.
 4. Αναλύσεις νερού ελεγκτικής παρακολούθησης από διαπιστευμένο εργαστήριο, που να πιστοποιούν την καταλληλότητα του νερού.
 5. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται πλήρως καθώς και ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου του.
 6. Δημοτική ενημερότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι συνυποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία και εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ανώτερου ετήσιου μισθώματος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία.

Η ανώτερη εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  Θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τον τίτλο της δημοπρασίας για την οποία δίνεται η εγγύηση και τέλος τον όρο της παραίτησης του εγγυώμενου από το δικαίωμα της ζητήσεως και την ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση του, το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή το σύνολο της εγγύησης.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον τελευταίο μειοδότη μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου (γεώτρησης), στους δε υπόλοιπους συμμετέχοντες μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.

Εκτός από την αίτηση συμμετοχής, όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μαζί με την εγγύηση συμμετοχής, θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου και με τίτλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΜΙΛΙΝΤΡΑ» ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ».

Στη συνέχεια η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. τις αποστέλλει στην «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. υπ’ αριθμ. 218/2015, η οποία με επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων γεωτρήσεων και περί του αν αυτές πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από τις λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι τυχόν αποκλεισμού μιας γεώτρησης αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, διαβιβάζονται προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ, το οποίο την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας.  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων οι γεωτρήσεις κρίθηκαν κατάλληλες κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.  Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό από την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ», το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη. Κατόπιν το πρακτικό διαβιβάζεται προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 2.  Προς μίσθωση, θα προτιμηθεί η γεώτρηση που θα έχει το πλέον ικανό αντλητικό συγκρότημα και θα βρίσκεται πιο κοντά στο υπάρχον υδρευτικό δίκτυο, ώστε να μην προβεί η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σε επιπλέον δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης και να έχει εύκολη πρόσβαση ώστε να συμφέρει οικονομικά τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. η σύνδεση της με τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης.

Η ελάχιστη απαιτούμενη παροχή νερού είναι 30m3/ώρα.

Άρθρο 3.  Η μίσθωση θα είναι διάρκειας 10ετή και θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και την παράδοση χρήσης του μισθίου.

Άρθρο 4.  Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θα χρησιμοποιεί τη μισθωμένη γεώτρηση οπότε υπάρχουν ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου. Η ανάγκη παροχής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης προηγείται κάθε άλλης χρήσης.

Άρθρο 5. Το μίσθωμα δεν υπόκεινται σε κανενός είδους αναπροσαρμογή και θα καταβάλλεται κάθε μήνα. Επιβάρυνση για την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θα είναι η κατανάλωση του ρεύματος σύμφωνα με τον αυτόνομο μετρητή της Δ.Ε.Η. για την γεώτρηση και τη συντήρηση του αντλητικού συγκροτήματος

Άρθρο 6. Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισμού, και να καταθέσει νόμιμο πληρεξούσιο για το σκοπό αυτό. Το πληρεξούσιο θα είναι συμβολαιογραφικό και να αναφέρεται στην συγκεκριμένη μίσθωση.

Άρθρο 7.  Η ανώτερη προσφορά μισθώματος ορίζεται στα 30.000,00 ευρώ ανά έτος.

Άρθρο 8.  Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση αυτή δε, μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Άρθρο 9. Οι τελευταίοι μειοδότες δεν αποκτούν δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας από την Επιτροπή.

Άρθρο 10. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την έγκριση των πρακτικών, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.  Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 11. Η προσφερόμενη γεώτρηση πρέπει να παραδοθεί για χρήση, από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 12. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Η ασφάλεια και φύλαξη της γεώτρησης που αφορά κυρίως την προστασία έναντι κλοπής, βανδαλισμού, πυρκαγιάς, καιρικών φαινομένων και γενικά απρόβλεπτων καταστάσεων, είναι ευθύνη του εκμισθωτή.

Άρθρο 13.  Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται για τη συντήρηση της γεώτρησης, καθώς και για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Και κάθε άλλη δαπάνη μη κατονομαζόμενη ρητώς αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της λειτουργίας της γεώτρησης, βαρύνουν τον εκμισθωτή και θα πρέπει να γίνονται μέσα σε προθεσμία που θα ορίζει η Τεχνική Υπηρεσία.

Άρθρο 14.  Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε διαμόρφωση κρίνει σκόπιμη προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία της χρήσης για την οποία εκμισθώθηκε.  Μετά το πέρας της μισθώσεως ότι έργα έχουν κατασκευαστεί θα παραμένουν προς όφελος του μισθίου χώρου.

Άρθρο 15. Τα έξοδα συντήρησης της γεώτρησης, δαπάνες επισκευής τυχόν βλάβης βαρύνουν τον εκμισθωτή.

Άρθρο 16. Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 17. Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 18. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει το δικαίωμα να λήξη τη σύμβαση μονομερώς, χωρίς αποζημίωση του ιδιοκτήτη κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης ή εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους αρχικά μισθώθηκε, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον εκμισθωτή δέκα (10) ημέρες πριν.

Άρθρο 19. Το μίσθωμα υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 20. Η Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου της στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και στον πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Άρθρο 21. 1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο, εάν δεν παρουσιαστεί κατ’ αυτήν μειοδότης.  2) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας, β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση της Επιτροπής Δημοπρασίας. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου του Δ.Σ. αναφερόμενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής ενδιαφερόμενου σ’ αυτόν, μόνο από έτερο ενδιαφερόμενο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν.  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της επιτροπής μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια του. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού.  Η επιτροπή υποβάλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά.

Άρθρο 23. Η διενέργεια της δημοπρασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Π.Δ. 270/81 «Περί Καθορισμού Των Οργάνων, Της Διαδικασίας Και Των Όρων Διενέργειας Δημοπρασιών Δι Εκποίησιν Ή Εκμίσθωσιν Πραγμάτων Των Δήμων Και Κοινοτήτων».

Άρθρο 24. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια και δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες του Νομού Αργολίδας. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον μειοδότη της δημοπρασίας και αποπληρώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ. έως 03:30 μ.μ., Διεύθυνση: Αγ. Παντελεήμονας – Μπαρδούνια Κρανίδι, Τ.Κ. 21300, Τηλέφωνο: 2754022945 και Fax: 2754023391. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

 Ιωάννης Πάλλης

Advertisements

Kατηγορίες