Αναρτήθηκε από: deyaer | 20 Μαρτίου, 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός Υπηρεσίας «Λειτουργία, Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κρανιδίου και Ερμιόνης»

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός Κ.Π. 61-00-32-02
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 Λειτουργία, Συντήρηση και Επισκευή

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κρανιδίου και Ερμιόνης

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας «Λειτουργία, συντήρηση και επισκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κρανιδίου και Ερμιόνης», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. με ΑΔΑΜ προκήρυξης «17PROC005940814  2017-03-20» και χρόνο παροχής υπηρεσιών 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., Αγ. Παντελεήμονας – Μπαρδούνια, Κρανίδι, την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 11:00 π.μ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., τηλέφωνο 2754022945.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 Ιωάννης Πάλλης

Advertisements

Kατηγορίες