ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή

Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες

Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός Κ.Π. 61-00-32

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.940,00€

Τεχνικές Προδιαγραφές (σε pdf): ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περίληψη Διακήρυξης (σε pdf): ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ (σε doc): ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας «Λειτουργία, συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κρανιδίου και Ερμιόνης και επίβλεψη αντλιοστασίων για το έτος 2019», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.940,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. χρόνο παροχής υπηρεσιών 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., Αγ. Παντελεήμονας – Μπαρδούνια, Κρανίδι, την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., τηλέφωνο 2754022945.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ιωάννης Πάλλης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης δόθηκαν με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 634/29-4-19, όπως μπορείτε να δείτε εδώ.

Αρέσει σε %d bloggers: