ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIXTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΡΑΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ», με αρ. μελ.:62/2021, συνολικού προϋπολογισμού 527.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ

τα τεύχη, όπως έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με 21PROC009303672 βρίσκονται στη διεύθυνση: https://cloudup.com/chg66kRTqN4

η περίληψη της διακήρυξης με α/α διαδ. ανάρτησης Ω5ΒΙΟΡ3Θ-ΙΑ8:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%A13%CE%98-%CE%99%CE%918?inline=true

στο ΕΣΗΔΗΣ ο διαγωνισμός έχει λάβει α.α: 136565 (http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡ ΠΡΩΤ 1574/5-10-21 ΤΗΝ 29-10-2021 ΣΤΙΣ 10:30, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ 28-10-2021 ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΙΑ.

1.      Αναθέτουσα Αρχή

1.1   Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Αναθέτουσα αρχή επωνυμία:    Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας

Α.Φ.Μ.:                                           099129435

Οδός:                                              Κρανίδι, 21300

Τηλ. επικ.:                                      2754022945,                         

Telefax:                                          2754023391

E-mail επικ.:                                  dkranid@otenet.gr,              

Ιστοσελίδα:                                    https://deyaer.wordpress.com/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κωδικός NUT αναθέτουσας:      EL651

Είδος Αναθέτουσας Αρχής:        Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

1.2   Πρόσβαση στα έγγραφα:               

Προσφέρεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο: https://www.promitheus.gov.gr/ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα/ Αναζήτηση διαγωνισμών έργων, στη διεύθυνση διαδικτύου: https://www.promitheus.gov.gr/ ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: https://deyaer.wordpress.com/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας στον Αγ. Παντελεήμονα (Μπαρδούνια), Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Ιωάννα Μερεμέτη, τηλ: 2754022945, εσ.44). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2.      Στοιχεία σύμβασης

2.1   Τίτλος:                          ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ

2.2   Κωδικός CPV:             39350000- Εξοπλισμός αποχετευτικών έργων, 90420000- Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων

ΚατηγορίαΠεριγραφήcpvΕπιμέρους σύνολο 
ΥπηρεσίεςΜΕΡΟΣ 2- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- ΤΕΥΧΟΣ B- 1 Λειτουργία και συντήρηση των Ε.Ε.Λ. και των αντλιοστασίων904200000- Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων240.000,00€ 
 ΜΕΡΟΣ 2- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- ΤΕΥΧΟΣ B- 2 Αντικαταστάσεις και επισκευές εξοπλισμού50530000- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων15.000,00€ 
Σύνολο υπηρεσιών255.000,00€
ΠρομήθειαΜΕΡΟΣ 2- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- ΤΕΥΧΟΣ B- 3 Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου39350000- Εξοπλισμός αποχετευτικών έργων170.000,00€ 
Σύνολο Προμηθειών170.000,00€
Γενικό σύνολο προϋπολογιζόμενης σύμβασης425.000,00
Φ.Π.Α. 24%102.000,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.527.000,00

2.3   Κωδικός NUT εκτέλεσης:                  EL651

2.4   Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Υπηρεσία που περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών για δύο χρόνια με στόχο την αποκατάσταση της ΕΕΛ Κρανιδίου και άρτια- πλήρη- αξιόπιστη συντήρηση- λειτουργία των ΕΕΛ, με τήρηση των ορίων λειτουργίας, εκροής και διάθεσης τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΑΕΠΟ και νομοθεσία.

2.5   Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.6   Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ

συνολικός προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α.                                527.000,00 Ευρώ, ο οποίος αναλύεται σε:

Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α.                                                     425.000,00 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%)                                         102.000,00 Ευρώ

Αναλυτικά η ενδεικτική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπολογίζεται παρακάτω:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΕπ μμΚόστος υπολογΚόστος /μ.μ.τεμάχιαεπιμέρους κόστος 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ    255.000,00 
ΜΕΡΟΣ 2- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- ΤΕΥΧΟΣ B- 1 Μηνιαία συντήρηση, καθημερινές ενέργειες, έλεγχος κ.λπ. των εγκαταστάσεων Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου, Ερμιόνης, αντλιοστασίων, δικτύων και Η/Μ- ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση 62/2021  10.000,00 Ανά Μήνα υπηρεσίαςείκοσι τέσσερις (24) μήνες240.000,00 
Μισθοδοσία Χημικού ή Χημικού Μηχανικού Π.Ε – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ/ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ0,53.100,00€1.550,00€   
Μισθοδοσία ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε0,43.100,00€1.240,00€   
Μισθοδοσία Υδραυλικού0,51.750,00€875,00€   
Μισθοδοσία Ηλεκτροτεχνίτη0,91.750,00€1.575,00€   
Μισθοδοσία Εργάτη γενικών καθηκόντων 1,01.350,00€1.350,00€   
Μισθοδοσία Εργάτη γενικών καθηκόντων 1,01.350,00€1.350,00€   
Έξοδα συντήρησης (εργασία και υλικά  2.060,00€   
ΜΕΡΟΣ 2- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- ΤΕΥΧΟΣ B- 2 Λοιπές επιπλέον υποστηρικτικές εργασίες επισκευής εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπευθύνου χημικού/ χημικού μηχανικού και της υπηρεσίας, οι οποίες θα κοστολογούνται από την υπηρεσία με την κάθε εντολή  15.000,00115.000,00 
ΜΕΡΟΣ 2- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- ΤΕΥΧΟΣ B- 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  170.000,001170.000,00 
Αντλία ανύψωσης λυμάτων, 110 m3/h1,04.000,00€4.000,00€   
Εσχάρα λυμάτων1,016.000,00€16.000,00€   
Χειροκαθαριζόμενη λιθοπαγίδα βοθρολυμάτων1,05.500,00 €5.500,00€   
Δύο (1+1) Φυσητήρες αερισμού 1.200 m3/h με ηχομονωτικό κάλυμμα, με ρυθμιστές στροφών, 22 KW έκαστος, εντός 6μετρου container με panels και πίνακα αυτοματισμόυ και ελέγχου PLC1,031.400,00€31.400,00€   
Διαχύτες κυλινδρικοί τύπου Pulsar1,026.700,00€26.700,00€   
Αναδευτήρες στη δεξαμενή αποφωσφόρωσης3,03.000,00€9.000,00€   
Αντλίες παχυμένης λάσπης, προοδευτικής κοιλότητας προς αφυδάτωση,  3 – 12 m3/h2,03.500,00€7.000,00€   
Αντλία ανακυκλοφορίας  ιλύος, 180 m3/h1,09.000,00€9.000,00€   
Συντήρηση Φιλτρόπρεσσας1,06.000,00€6.000,00€   
Γεννήτρια Service/ Επισκευή1,06.000,00€6.000,00€   
Ανακατασκευή / Επισκευή δεξαμενής καθίζησης1,08.000,00€8.000,00€   
Αντλία στραγγιδίων,  35 m3/h1,02.500,00€2.500,00€   
Αντλίες βοθρολυμάτων, 30 m3/h2,02.500,005.000,00€   
Υλικά στήριξης, υδραυλικά και ηλεκτρολογικά, ηλεκτρολογικές συνδέσεις επιτόπου κ.λπ.1,012.000,00€12.000,00€   
Οξυγονόμετρο1,05.900,00€5.900,00€   
Επισκευή – Αντικατάσταση πινάκων και καλωδίων1,016.000,00€16.000,00€   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ425.000,00
Φ.Π.Α. 24%102.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.527.000,00

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο, προκειμένου μετά τον διαγωνισμό η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ να έχει ανάδοχο για την εκτέλεση των προβλεπόμενων αναλύσεων.

2.7   Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης:

η συνολική διάρκεια της σύμβασης οριζεται σεείκοσι τέσσερις (24) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 6.2 της διακήρυξης και το άρθρο 6.2.2 για τις τμηματικές προθεσμίες.

2.8   Χρηματοδότηση

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 61-00-33, του προϋπολογισμού 2021-2023 της αναθέτουσας αρχής από πιστώσεις ιδίων πόρων.

3.      Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού

3.1   Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που νομιμοποιούνται για σχετικές δραστηριότητες, με τους όρους του άρθρου 2.2 της διακήρηξης και των ισχουσών διατάξεων. Συνοπτικά αναφέρονται οι απαιτούμενοι ειδικοί όροι της παρούσας:

Οικονομική επάρκεια

Οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν (δ) μέσο »ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών τριών (3) ετών -2018—2020-: 425.000€, στο αντικείμενο που αφορά σε παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας αποβλήτων και προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού βιολογικών καθαρισμών.

Τεχνική επάρκεια

Συνοπτικά οι υποψήφιοι- προσφέροντες πρέπει:

να δηλώνουν και να αποδεικνύουν:

σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Συμμόρφωση σε πρότυπα

να διαθέτουν Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ως εξής:

ή οποιαδήποτε ανανέωσή τους ή άλλο ισοδύναμο, ανάλογο, αντίστοιχο κατά την έννοια του άρθρου 309 του Ν.4412/2016 με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της σύμβασης.

3.2   Λοιπά:

Για τους υποψηφίους- προσφέροντες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στη διακήρυξη και τις ισχύουσες διατάξεις.

4.      Διαδικασία

4.1   Είδος διαδικασίας:

Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί με την «ανοικτή διαδικασία» του αρ.264 [Βιβλίο ΙΙ] του ν.4412/2016 Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 2 για μεικτές συμβάσεις, γιατί περιέχει υπηρεσία και προμήθεια. Χαρακτηρίζεται ως σύμβαση Υπηρεσίας, δεδομένου ότι το κόστος των υπηρεσιών φθάνει τις 255.000,00€ και το κόστος των προμηθειών φθάνει τις 170.000,00€, ποσό μικρότερο από αυτό της Υπηρεσίας

4.2   Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αναθέτουσα αρχή.

4.3   Προθεσμία υποβολής προσφορών:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 25-10-2021 (ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30), σύμφωνα με τη διακήρυξη και η διαδικασία της αποσφράγισης θα υλοποιηθεί από την  Επιτροπή Διαγωνισμού την 28-10-2021 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30), σύμφωνα εμ το άρθρο 3.1 της διακήρυξης.

4.4   Προδικαστικές Προσφυγές:

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην διακήρυξη. Για το παραδεκτό της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016

5.      Προσφορές

5.1   Υποβολή προσφορών:

Ο ανοιχτός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δηλαδή, Οι προσφορές υποβάλλονται, αποκλειστικά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

5.2   Προσφορές:

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και ειδικότερα του άρθρου 2.4.

5.2.1 Εναλλακτικές προσφορές:              δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5.2.2 Επιμέρους τμήματα:                        Δεν προβλέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα.

5.2.3 Χρόνος ισχύος προσφορών:           δέκα (10) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης.

5.2.4 Γλώσσα σύνταξης προσφορών:     Ελληνική.

5.3   Εγγύηση συμμετοχής:                     απαιτείται η κατάθεσηεγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00€ (οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 24/09/2021, σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της διακήρυξης.

5.4   Υποβολή ΕΕΕΣ:                                  απαιτείται η υποβολή του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης.

6.      Πρόσθετα στοιχεία

6.1   Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, https://deyaer.wordpress.com/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν4412/2016 (και ειδικότερα στις εφημερίδες ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Νομού «ΑΡΓΟΛΙΔΑ». σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν4412/2016 και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον αναάδοχο που θα ανακηρυχθεί από τησ διαδικασία.

6.2   Σχετικές αποφάσεις:

–        η απόφαση με αριθμό 2/2021 (ΑΔΑ:ΨΦΓΞΟΡ3Θ-4ΒΤ) του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,

–        το από 1391, 1392/26-08-21 (ΑΔΑΜ:21REQ009114886) πρωτογενές αίτημα,

–        η απόφαση με αριθμό 210/30-08-2021 (ΑΔΑ:ΨΗΡΙΟΡ3Θ-Λ2Γ) που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας για την αποδοχή των μελετών και την έγκριση εκτέλεσης της παρούσας.  

–        η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 146/23-09-2021 (ΑΔΑ:Ψ2ΙΠΟΡ3Θ-ΑΙΘ ΑΔΑΜ:21REQ009265877).

–        η απόφαση με αριθμό 232/01-10-2021 (ΑΔΑ:9Η7ΧΟΡ3Θ-ΕΣΟ) που έλαβε η/ το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Γεώργιος Τσεγκής

Advertisement

Μία απάντηση στο “ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIXTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΡΑΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»”

  1. […] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ… […]

Αρέσει σε %d bloggers: