ΝΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των Υποδομών Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας», που αποτελεί υποέργο στην πράξη ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΑΤ03- Α. ΤΡΙΤΣΗΣ

μετά την απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας 16οε/2023 ΨΟ9ΦΟΡ3Θ-Ψ9Ξ, με την οποία ματαιώθηκε ο εν εξελίξει διαγωνισμός και αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη με τους ίδιους όρος και προϋποθέσεις, τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας:

Η ΔΕΥΑ  Ερμιονίδας  (Διεύθυνση: Άγιος Παντελεήμονας – Μπαρδούνια – Κρανίδι Αργολίδας, Τ.Κ.21300  τηλ. 2754022945, email: deyaer@deyaer.gr προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την:  «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των Υποδομών Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας», που αποτελεί υποέργο στην πράξη ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ.

• την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κάτωθι εξοπλισμού:
 ενός (1) Κεντρικού Σταθμού (ΚΣΕ) ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων. Το σύστημα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από όλα τα Σημεία Ελέγχου.
 δεκαέξι (16) Τοπικών Σημείων Ελέγχου Ενέργειας (Τ.Σ.Ε.Ε.) στα οποία θα τοποθετηθεί, εξοπλισμός για την διαχείριση και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων όπως παροχή, πίεση, στάθμη, ποιότητα, κατανάλωση και ενέργεια. Σε πέντε (5) επιλεγμένα σημεία θα τοποθετηθεί εξοπλισμός νέας γενιάς (αντλητικά συστήματα) υψηλού βαθμού απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης.
 τεσσάρων (4) Τοπικών Σημείων Ελέγχου Παροχής (Τ.Σ.Ε.Π.), στα οποία θα τοποθετηθεί εξοπλισμός την παρακολούθηση της κρίσιμης παραμέτρου της παροχής
 Φορητού Εξοπλισμού (ΦΕ).
Τέλος, για λόγους πολιτικής προστασίας έχει ενταχθεί η προμήθεια, εγκατάσταση:
 Έξι (6) Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών και Μετεωρολογικών Φαινομένων. Το σύστημα θα συνδεθεί στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου από όπου και θα ενημερωθεί άμεσα το κατάλληλο προσωπικό για την κατάσταση κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.
 Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
 Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και
 Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας και τεκμηρίωση.

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/03/2023 και ώρα 16:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό τωνστο ποσό των 1.916.790,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ:2.376.819,60€) και  για την οποία αντιστοιχεί Φ.Π.Α.:460.029,60 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.  Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει τον Κ.Π. 11-05-05 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση 149/16-11-2022 (Ψ1ΙΝΟΡ3Θ-Ο1Π 22REQ011722455) για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης/ έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2022 και την ανατροπή της σε επόμενες χρήσεις μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας σύμφωνα με την Α.Δ.Σ.244ΟΕ/09-11-2022 (ΨΤΗΔΟΡ3Θ-ΗΓ4)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας» και αφορά στο Υποέργο 1 με τίτλο  «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των Υποδομών Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 10143 /29-06-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (ΑΔΑ: 6ΗΕΨ46ΜΤΛ6-ΑΒΤ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε είκοσι εφτά (27) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (24 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Η παρούσα περίληψη έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με αριθμό ΨΖΤΟΟΡ3Θ-ΡΦ4

Η διακήρυξη έχει καταχωριστεί στο ΚΗΜΔΗΣ στις Προσκλήσεις – Προκηρύξεις – Διακηρύξεις με αριθμό 23PROC012144837

Ο διαγωνισμός βρίσκεται στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 184788

H προκήρυξη της σύμβασης στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα έχει καταχωριστεί με αριθμό 2023-026964, Προμήθειες – 100808-2023

τα παραρτήματα της διακήρυξης (τεχνική μελέτη, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.) περιλαμβάνονται στο παρακάτω άρθρο, όπως εγκρίθηκαν με την Α.Δ.Σ.244ΟΕ/09-11-2022 (ΨΤΗΔΟΡ3Θ-ΗΓ4):

απόσπασμα πρακτικών της 3783 συνεδρίασης του ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της 28ης Ιουλίου 2022- θέμα 9ο: Χορήγηση επενδυτικών δανείων … ενταγμένων στο ειδικό αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης .. β) … ΑΤ03 6Π8Ψ469ΗΗ7-946

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: