ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) συστάθηκε αρχικά ως Δ.Ε.Υ.Α. Κρανιδίου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κρανιδίου (44/2000) και εγκρίθηκε με απόφαση του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου (3095/24-4-2000, Φ.Ε.Κ. 648/Β’/22-5-2000). Μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» πραγματοποιήθηκε η ενοποίηση των δήμων Κρανιδίου και Ερμιόνης και σχηματίστηκε ο ενιαίος Δήμος Ερμιονίδας. Κατόπιν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε η επωνυμία και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μετονομάστηκε σε Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας (16/2011) και επεκτάθηκε η αρμοδιότητας της σε όλη την έκταση του νέου δήμου (127/2011), ενώ οι πράξεις αυτές εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου (4431/30-3-11, Φ.Ε.Κ. 843/Β’/16-5-2011 και 8838/1351/5-7-11, Φ.Ε.Κ. 1656/Β’/16-7-2011).

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν  επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (Φ.Ε.Κ. 191/Β’/23-8-1980).

Η λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. καθορίζεται από:

α) τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) που αποφασίστηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (2/2000) και εγκρίθηκε με απόφαση του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου (11113/14-11-2000, Φ.Ε.Κ. 26/Β’/17-1-2001), το 2018 καταργηθήκαν οι κενές οργανικές θέσεις Φ.Ε.Κ./Β’5712/19-12-2018, σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΔΣ 2291/3-12-20 6ΩΟΓΟΡ3Θ-14Α.

β) τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης σύμφωνα με την απόφαση 93/2016 (79ΑΟΟΡ3Θ-Ω7Φ) του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (εγκριτική απόφαση του Δημ. Συμβ. του Δήμου Ερμιονίδας 115/2016) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 62/2017 (ΩΙ2ΜΟΡ3Θ-Τ3Θ) του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (εγκριτική απόφαση του Δημ. Συμβ. του Δήμου Ερμιονίδας 38/2017- Ω45ΛΩΡΡ-8Υ9) και με την απόφαση 98/2018 (6Χ25ΟΡ3Θ-7Κ3) του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (εγκριτική απόφαση του Δημ. Συμβ. του Δήμου Ερμιονίδας 116/2018- Ω5Π8ΩΡΡ-Α1Ε). Ο Κανονισμός σε μορφή pdf είναι άμεσα προσβάσιμος εδώ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΕΡ – Ιούνιος 2018.

Η διοίκηση της επιχείρησης ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από 11 μέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΑΔΣ ΔΗΜΟΥ 148β/2019 (93Φ0ΩΡΡ-Θ5Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας, η οποία εγκρίθηκε με το ΦΕΚ Β’4118 /2019 και τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ ΔΗΜΟΥ 244/2019 (652ΙΩΡΡ-Υ1Β). Ο ορισμός του Αντιπροέδρου έγινε με την απόφαση ΑΔΣ ΔΕΥΑΕΡ 158/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΕΡ (ΨΜΑΔΟΡ3Θ-ΓΒΑ) και η σύνθεσή του είναι η εξής:

Προέδρος του ΔΣ:        Τσεγκής Γεώργιος

Αντιπρόεδρος του ΔΣ: Πιτσάς Γεώργιος, με αναπλ. Μερτύρη Ιωσήφ

μέλη του ΔΣ:

Δημαράκη Ελένη, με αναπλ. Νάκη Μαρία-Κατερίνα

Δερματά Παναγιώτα, με αναπλ. Προσίλη Ελένη

Σαραντόπουλος Πέτρος, με αναπλ. Βογιατζή Κοσμά

Αντωνοπούλου Αντωνία, με αναπλ. Γκαμίλη Ελένη

Μουσικός Σύλλογος Kαρλής Δημήτριος, με αναπλ. Μπίμπα Ματίνα

Ανάργυρος Λάμπης, με αναπλ. Σαλογιάννη Γεώργιος

Πήλιουρη Μαρία, με αναπλ. Δημαράκη-Γαλίτη Γεωργία

Αποστόλου Παναγιώτης, με αναπλ. Αντωνόπουλο Ιωάννη

Δαγρές Ιωάννης, με αναπλ. Λάμπρου Αναστάσιο

Αρέσει σε %d bloggers: