ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) συστάθηκε αρχικά ως Δ.Ε.Υ.Α. Κρανιδίου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κρανιδίου (44/2000) και εγκρίθηκε με απόφαση του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου (3095/24-4-2000, Φ.Ε.Κ. 648/Β’/22-5-2000). Μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» πραγματοποιήθηκε η ενοποίηση των δήμων Κρανιδίου και Ερμιόνης και σχηματίστηκε ο ενιαίος Δήμος Ερμιονίδας. Κατόπιν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε η επωνυμία και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μετονομάστηκε σε Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας (16/2011) και επεκτάθηκε η αρμοδιότητας της σε όλη την έκταση του νέου δήμου (127/2011), ενώ οι πράξεις αυτές εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου (4431/30-3-11, Φ.Ε.Κ. 843/Β’/16-5-2011 και 8838/1351/5-7-11, Φ.Ε.Κ. 1656/Β’/16-7-2011).

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν  επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (Φ.Ε.Κ. 191/Β’/23-8-1980).

Η λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. καθορίζεται από:

α) τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) που αποφασίστηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (2/2000) και εγκρίθηκε με απόφαση του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου (11113/14-11-2000, Φ.Ε.Κ. 26/Β’/17-1-2001) και

β) τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης σύμφωνα με την απόφαση 93/2016 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (εγκριτική απόφαση του Δημ. Συμβ. του Δήμου Ερμιονίδας 115/2016) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 62/2017 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (εγκριτική απόφαση του Δημ. Συμβ. του Δήμου Ερμιονίδας 38/2017) και με την απόφαση 98/2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (εγκριτική απόφαση του Δημ. Συμβ. του Δήμου Ερμιονίδας 116/2018). Ο Κανονισμός σε μορφή pdf είναι άμεσα προσβάσιμος εδώ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΕΡ – Ιούνιος 2018.

Η διοίκηση της επιχείρησης ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από 7 μέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 166/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας και η σύνθεσή του είναι η εξής:

Πάλλης Ιωάννης – Πρόεδρος – Δημοτικός σύμβουλος

Αποστόλου Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος – Δημοτικός σύμβουλος

Κουτούβαλης Δαμιανός – Μέλος – Τοπικός Σύμβουλος

Τσεγκής Γεώργιος – Μέλος – Τοπικός Σύμβουλος

Αντουλινάκης Νεκτάριος – Μέλος – Τοπικός Σύμβουλος

Φασιλή Κωστούλα – Μέλος – Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα «Το Φράγχθι»

Παπαδημητρίου Παναγιώτα – Μέλος – Δημότισσα

 

Advertisements