ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) συστάθηκε αρχικά ως Δ.Ε.Υ.Α. Κρανιδίου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κρανιδίου (44/2000) και εγκρίθηκε με απόφαση του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου (3095/24-4-2000, Φ.Ε.Κ. 648/Β’/22-5-2000). Μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» πραγματοποιήθηκε η ενοποίηση των δήμων Κρανιδίου και Ερμιόνης και σχηματίστηκε ο ενιαίος Δήμος Ερμιονίδας. Κατόπιν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε η επωνυμία και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μετονομάστηκε σε Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας (16/2011) και επεκτάθηκε η αρμοδιότητας της σε όλη την έκταση του νέου δήμου (127/2011), ενώ οι πράξεις αυτές εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου (4431/30-3-11, Φ.Ε.Κ. 843/Β’/16-5-2011 και 8838/1351/5-7-11, Φ.Ε.Κ. 1656/Β’/16-7-2011). Τέλος, τροποποιήθηκε η συστατική της πράξη με το ΦΕΚ B’4118/12-11-2019 (ΑΔΣ184α/19)- 3

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν  επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (Φ.Ε.Κ. 191/Β’/23-8-1980).

Η λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. καθορίζεται από:

α) τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) όπως δημοσιεύθηκε στο Β’1560/04-04-2022 η απόφαση 15065/03-03-2022 του συντονιστή της Αποκεντρωμένης (αποφασίστηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με την ο.ε. της 244/01-11-2021 (ΨΔΟΥΟΡ3Θ-ΩΒΩ) και εγκρίθηκε με την ο.ε. της 199/29-11-2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (65ΝΦΩΡΡ-Υ4Η))

β) την τιμολογιακή πολιτική της με την ο.ε. της 26/11-03-2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ( 9Θ4ΔΟΡ3Θ-Π4Φ), η οποία εγκρίθηκε με την ο.ε. της απόφασης 82/28-03-2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας (6ΟΓΩΩΡΡ-ΦΣΥ) και τον έλεγχο νομιμότητας 56478/13-04-2022 του τμήματος Δ/κου – Οικονομικού Νομού Αργολίδας (Ψ7ΤΥΟΡ1Φ-9ΧΠ) και τον 2954/06-02-2019 έλεγχο νομιμότητας του τμήματος Δ/κου – Οικονομικού Νομού Αργολίδας Ω6ΧΧΟΡ1Φ-ΑΓΙ και την ορθή επανάληψη της απόφασης 143/2021 (6Ρ67ΟΡ3Θ-Δ45) «σχετικά με διακανονισμό πληρωμής οφειλών καταναλωτών»

γ) τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης σύμφωνα με την απόφαση 93/2016 (79ΑΟΟΡ3Θ-Ω7Φ) του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (εγκριτική απόφαση του Δημ. Συμβ. του Δήμου Ερμιονίδας 115/2016) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 62/2017 (ΩΙ2ΜΟΡ3Θ-Τ3Θ) του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (εγκριτική απόφαση του Δημ. Συμβ. του Δήμου Ερμιονίδας 38/2017- Ω45ΛΩΡΡ-8Υ9) και με την απόφαση 98/2018 (6Χ25ΟΡ3Θ-7Κ3) του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (εγκριτική απόφαση του Δημ. Συμβ. του Δήμου Ερμιονίδας 116/2018- Ω5Π8ΩΡΡ-Α1Ε).

Η διοίκηση της επιχείρησης ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από 11 μέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΑΔΣ ΔΗΜΟΥ 28/22 (96Ι9ΩΡΡ-07Β) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας και η σύνθεσή του είναι η εξής:

Προέδρος του ΔΣ:        Μπίμπας Αριστείδης,

Αντιπρόεδρος του ΔΣ: Λάμπης Ανάργυρος, με αναπλ. τον Μήτσου Σταύρο

μέλη του ΔΣ:

Τσεγκής Γεώργιος, με αναπλ. τη Λούμη- Γιαννικοπούλου Αγγελική,

Κουτούβαλης Δαμιανός, με αναπλ. τον Μπαλαμπάνη Χρήστο,

Αντουλινάκης Σπυρίδων, με αναπλ. τον Μαχαίρα Εμμανουήλ,

Γκαμίλη- Σιάνα Ελένη, με αναπλ. την Αντωνοπούλου Αντωνία

Πιτσά Γεώργιο, με αναπλ. τον Τσαμαδό Ιωάννη,

Πήλιουρη Μαρία, με αναπλ. την Κουτρουμπή Μαρία,

Καρλής Δημήτριος, με αναπλ. τον Βαρσόπουλο Δημήτριο,

Αποστόλου Παναγιώτης, με αναπλ. τον Αντωνόπουλο Ιωάννη,

Λάμπρου Αναστάσιος, με αναπλ. τον Δαγρέ Ιωάννη

Αρέσει σε %d bloggers: